DANIŞMANLIK KONULARIMIZ > MARKALAŞMA DANIŞMANLIĞI

KURUMSAL MARKA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 • Mevcut Pazarlama Sistemi ve Firma Durum Analizi
  • Firmanın ….. sektöründeki rekabet gücünü görmek amacıyla pazarlama sisteminde gelinen noktanın incelenmesi/YÖNETİM TOPLANTISI
  • HEDEFLİ PAZARLAMA’ nın revizyonu
  • Rut planlaması ve satış sistemini kurma çalışmaları
  • Firmanın finansal yapısının geliştirilmesi
  • SATIŞ YÖNETİM yapısının geliştirlmesi
  • Pazarlama iletişim yapısının analizi
  • İç pazarda karşılaşılan sorunlar ve uygulama hataları analiz edilecektir.
  • Firmanın ürün konspetinin pazarlama sistemine yansımaları değerlendirilmesi.
  • ŞİRKET PAZARLAMA STRATEJİSİNİN YENİDEN PLANLANMASI
  • YÖNETSEL YAPININ ORGANİZASYON ŞEMASI VE GÖREV TANIMLARININ REVİZYONU
  • SATIŞ VE PAZARLAMA PERSONELİNİN KURUMSAL KİMLİKLERİ VE MOTİVASYONLARININ ARTTIRILMASI
  • CRM uygulamalarının incelenmesi
  • MARKETİNG BÜTÇESİ
  • Eğitimler/PAZARLAMA STRATEJİSİ-GERİLLA MARKETİNG
 • Piyasa –Pazar ve Rakip Analizi

  Hedef pazarın analizinde aşağıdaki konular incelenecektir

  • Mevcut İç ve dış pazarlardaki rekabet durumunun incelenmesi
  • Pazarda marka kimliğinde aranılan özelliklerin tesbiti
  • Mevcut rakiplerin Pazar payları ve pazarlama stratejilerinin analizi
  • Potansiyel pazarların araştırılması
  • İşletmeyi etkeleyen makro dış çevresel faktörlerin belirlenmesi(PEST) ve SWOT ANALİZİ
  • Satış Yönetim altyapısının analizi
  • Niş Marketlerin tesbiti
  • Pazardaki kar kayması ve trendlerin analizi
  • Pazarın ve rakiplerin pazardaki gelişimleri
  • Fason firmaların etkileri
  • Pazarın mevcut ve potansiyel corafi ölçeği
  • Marka kimleri çekecek ve hedef firmaların analizi
  • Rakiplerin ürün,fiyat,dağıtım ve tutundurma stratejileinin araştırılması
  • Eğitimler/SATIŞ TEKNİKLERİ
 • Marka Konumlama Analizi-….. ANA MARKASI VE DİĞER ALT MARKALAR

  Markanın mevcut piyasa koşullarıda firmanın amaçları doğrultusunda yerinin ortaya konmasına yönelik aşağıdaki temel analizler yapılacaktır;

  • Firmanın marka kimliğinin analizi
  • Kullanılan markaların
  • Kelimeler
  • Yeni ürün konseptinin araştırılması
  • Diğer markalarla karşılaştırılması
  • Benzer global markaların bench edilmesi
  • Mesajların ve farklı kültürlere uygun konumlamanın yapılması
  • İsim Araştırmaları-Ticari işaret araştırması
  • Markanın yasal korunma yolları
  • Reklam ajansının tesbiti gerekirse /REKLAM AJANS ÇALIŞMASI
  • Tasarım, yapısal ambalaj, etiket tasarımı ve logotipi çalışmasının başlatılması –gerekirse
  • Eğitimler/İKNA TEKNİKLERİ
 • Kurumsal Kimlik Çalışması

  Marka faaliyetlerinin istenilen sonuçları elde edebilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün oluşması gerekmektedir.Pazarlama ve müşteri odaklı bir firma oluşturmak için aşağıdaki faaliyetleri Toplam Kalite Anlayışı çerçevesinde yapmak gerekmektedir.

  • Görev Tanımları ve Organizasyon Şeması Re-Organizasyonu
  • İnsan Kaynakları Alt Yapısının Oluşturulması ve personel ihtiyacının tesbiti
  • Kurumsal kimliği yansıtıcı firma içi fiziksel dizayn çalışması
  • Eğitim İhtiyaç Analiz ve Eğitim Planlama Çalışması
  • Kamusal desteklerin araştırılması
  • Eğitimler/MÜZAKERE TEKNİKLERİ
 • Marka Rekabet Stratejileri ve Marka Segmentasyon Çalışmaları
  • Markanın pazara giriş stratejilerinin tesbiti-gerekiyorsa-DAĞITIM KANAL TESBİTİ
  • Alt marka stratejilerinin belirlenmesi
  • Marka taktikleri ve faaliyet(Aksiyon) planlarının yapılması
  • Eğitimler/TANZİM TEŞHİR TEKNİKLERİ
 • Pazarlama Stratejileri ve Planlama Analizi
  • Pazarlama misyon,vizyon ve amaçların marka kimliğine uygun revize edilmesi-özellikle tüm ekibe marka bilinci kazandırılması
  • İç Pazar ve ihracat pazarlamasına yönelik yoğun büyüme ve saldırı stratejlerinin tesbiti
  • Yönetici özeti ve eylemsel planların oluşturulması
  • Pazarlama değişkenlerini etkileyen unsurların tesbiti
  • Eğitimler/İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ
 • Pazarlama Karma Bileşenlerininin Analizi(İç Pazar Boyutlu)

  Firmanın ÜRÜN ALT markasının detaylı karma bileşenlerinin incelenip marka kimliğine uygun analizi yapılacaktır

  • Ürün Analizi
  • Fiyatlandırma Analizi
  • Dağıtım Analizi
  • Eğitimler/RUT YÖNETİMİ
 • Hedef Pazar ve Müşteri Analiz Çalışmaları-Müşteri Elde Tutma Programı

  Firmanın hedef pazardaki müşteri grupları ayrıntılı analiz edilerek müşterilerin sadakat düzeyini arttırıcı programlar hazırlanacaktır.
  -EĞİTİMLER/TAHSİLAT STRATEJİSİ

 • İletişim Stratejilerinin Analizi /SANAL PAZARLAMA DA STRATEJİ GELİŞTİRME
  • Reklam,
  • Tanıtım-halkla ilişkiler,
  • POP,
  • Sales Promotions
  • Kişisel Satış ve Sales Management,
  • E-Marketing, Company Profile Cd'si,
  • WEB Tasarımı,
  • Show-room dizaynı,
  • Fuar planlama çalışması
 • Pazarlama Plan Sunumu ve Pazarlama Sisteminin Kurulması

  Marka kimliğine uygun kurumsal pazarlama planının tepe yönetimine takdimi ve sistemin etkinliğini değerlendirmek amacyla performans kriterlerinin belirlenmesi sağlanacaktır.