EĞİTİMLER

 • PAZARLAMA SATIŞ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ
 • MÜŞTERİ ODAKLI SATIŞ ve İLETİŞİM TEKNİKLERİ (2 GÜN)
 • İLETİŞİM TEKNİKLERİ
 • KONUŞMA VE DİKSİYON EĞİTİMİ
 • KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİ
 • ZAMAN YÖNETİMİ
 • BAŞARILI VE MUTLU ŞİRKETLERDE KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ
 • KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ
 • TAHSİLAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 • AR-GE ve İNOVASYON YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ
 • GERİLLA MARKETİNG
 • PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ
 • KRİZ ve STRES YÖNETİMİ
 • MÜZAKERE TEKNİKLERİ
 • ÇATIŞMA YÖNETİMİ
 • MARKA YÖNETİMİ
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 • PAZARLAMA STRATEJİLERİ EĞİTİMİ
 • EKİP ÇALIŞMASI ve AİDİYET DUYGUSUNU OLUŞTURMA EĞİTİMİ
 • RUT YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • A GRUP MÜŞTERİ OLUŞTURMA ve GELİŞTİRME EĞİTİMİ
 • HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ
 • TELEFONLA İLETİŞİM ve TELE MARKETİNG EĞİTİMİ
 • ETKİLİ YÖNETİM ve LİDERLİK BECERİSİ
 • FUAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • 5S EĞİTİMİ
 • MOTİVASYON EĞİTİMİ
 • İŞ AHLAKI ve İŞ ETİĞİ EĞİTİMİ
 • MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİ
 • PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • PROTOKOL KURALLARI EĞİTİMİ
 • FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS ANALİZİ EĞİTİMİ
 • BÜTÇELEME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • SATINALMA VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
 • SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ